dockontakteng

Introduction to Leonardo da Vinci project 'Training Workshops'

Storic d.o.o. je uspešno kandidiral na razpisu CMEPIUSa za EU sredstva iz programa Leonardo da Vinci namenjenemu za razvoj cloveških virov. V projekt so vkljuceni štirje izvajalci iz Slovenije in po eden iz Avstrije in Madžarske. Storic d.o.o. je invalidsko podjetje, ki se že od ustanovitve ukvarja tudi s problematiko katerega poslanstvo je predmet aktivnosti Leonardo da Vinci.

Predmet projekta

Projekt je namenjen ugotovitvi možnosti usposabljanja ranljivih skupin v predlagani novi institucionalni obliki – UCNI DELAVNICI, katere posebnost je usposabljanje, posebno invalidov in drugih ranljivih skupin, na delovnem mestu z možnostjo pridobitve javno veljavne listine, ki bo tem osebam omogocila vecjo možnost zaposlitve, oziroma napredovanja na delovnem mestu. Uresnicitev projekta bo temeljila na treh eksperimentalnih ucnih delavnicah s tremi poklicnimi programi v katere bo vkljucenih predvidoma 40 oseb.

Trajanje projekta in rezultati

Pricetek programa je bil novembra 2007 in bo trajal 18 mesecev tj. do maja 2009. Na osnovi ugotavljanja ustreznosti programskih vsebin bo možno usposabljanje po teh programih za obravnavane tri poklice ter graditev mreže ucnih delavnic predvsem za deficitarne poklice ter poklice, kjer so možnosti zaposlitve invalidov najvecje.

Projekt Ucnih delavnic in problematika oseb z avtizmom

Osebe z avtizmom v Sloveniji so v problematiki ranljivih skupin "siva lisa". V sedanje oblike rešitev tako v pogledu statusa kot pravic in možnosti, jih ni mogoce uvrstiti. Posebej vprašljivo je njihovo vkljucevanje v družbo in delo. V projektu bo prikazana celovita problematika s poudarkom na možnostih avtistov pri vkljucevanju v delo. Ucna delavnica za to populacijo bo posebna zaradi posebnosti vkljucenih, dala pa naj bi odgovor o smiselnosti ter pricakovanih rezultatih usposabljanja. Praksa v nekaterih razvitih državah potrjuje naša pozitivna pricakovanja.

Partnerji:
kkkeu2eu